Matematinis modeliavimas

 

Matematinis modeliavimas - tai taikomosios matematikos dalis, skirta įvairių sričių uždavinių sprendimui naudojant virtualiojo ekperimento metodiką. Ji remiasi matematinių modelių sudarymu, jų pirmine analize, skaitinių algoritmų sudarymu ir analize, natūrinių stebėjimų ir eksperimentinių rezultatų apdorojimu, bei naujos informacijos apie modeliuojamus procesus, sistemas bei reiškiniusgavimu ir analize. Šios pakraipos studentai turėtų įgyti pakankamai fundamentalių matematikos, objektinio programavimo, lygiagrečiųjų skaičiavimų, matematinio modeliavimo, programinių sistemų kūrimo bei taikymo žinių bei įgūdžių, kurias galėtų panaudoti įvairių sričių virtualiųjų laboratorijų kūrimui. Šios pakraipos studentams papildomai dėstomi dalykai: “Matematiniai modeliai industrijoje” , “Diferencialinių lygčių sprendimo metodai”, “Lygiagretieji algoritmai”.


Taikant praktikoje matematinio modeliavimo metodologiją paprastai tenka praeiti kelis tyrimo etapus. Tai galima pailiustruoti tokia schema:
 

techmat  Šioje schemoje skaičiais pažymėti:
  1 – realusis objektas,
  2 – idealizuota schema,
  3 – matematinis modelis,
  4 – skaitinis modelis ir jį realizuojantys algoritmai,
  5 – virtualusis objektas.

  Išsamiau apie modeliavimą

 

 

Pavyzdžiai:

 
Pjezoelektrinio virpesių keitiklio modeliavimas

Projektai:

 
Aukštųjų technologijų plėtros programa
B-03/2007-2009
 

GridGlobOpt projektas
 

Paskirstytų skaičiavimų Boinc projektas

 

 

 

Žurnalas “Mathematical Modelling and Analysis”
Konferencija “Mathematical Modelling and Analysis”