Magistrantūros studijų programos „Technomatematika” palyginimas su panašiomis programomis, vykdomomis kituose universitetuose

 

  Šiuo metu VGTU nėra įregistruotų matematikos krypties magistrantūros studijų programų. fizinių mokslų srityje. VGTU vykdo dvi magistrantūros studijų programas: Inžinerinė informatika (valstybinis kodas 62109P107, suteikiamas informatikos magistro laipsnis) ir Taikomoji statistika (valstybinis kodas 62101P203, suteikiamas statistikos magistro laipsnis). Matematikos krypties magistrantūros studijos vykdomos Vilniaus universitete, Kauno technologijos universitete, Vytauto Didžiojo universitete, Vilniaus pedagoginiame universitete ir Šiaulių universitete. Dviejų pastarųjų programos orientuotos pedagoginę absolventų karjerą ir negali būti priskirtos prie taikomosios matematikos. Artimiausios parengtai „Technomatematikos” magistrantūros programai yra VU studijų programa „Matematika” (valstybinis kodas 62101P103, atšaka „Matematinis modeliavimas ir optimizavimas“), KTU studijų programa „Taikomoji matematika” ir VDU programa „Taikomoji matematika” (62101P107). Visos šios magistrantūros programos yra dviejų metų studijų formos. Visur suteikiamas matematikos magistro laipsnis.  

   VU programos „Matematika“ atšakoje „Matematinis modeliavimas ir optimizavimas“ privalomieji matematiniai dalykai (Papildomi matematinės analizės skyriai, Tikimybių teorija ir matematinė statistika, Diferencialinės lygtys) rodo tikslą gilinti studentų klasikinės matematikos žinias. Į galimus žinių taikymus technologijų problemoms spręsti studentus kažkiek gali orientuoti tik kai kurie laisvai pasirenkamieji dalykai: Deformuojamojo kūno mechanika, Kontinuumo dinamika, Matematiniai mechanikos modeliai. Turėdami mintyje, kad VU taikomosios matematikos bakalaurai nėra rengiami darbui inžinerijos srityse, galime teigti minėtos magistrantūros absolventai sėkmingiau ieškos darbo ne inžinerijos, o kitose matematikos taikymo srityse.  

   KTU magistrantūros programoje „Taikomoji matematika” dėstomi privalomieji dalykai yra arba klasikiniai matematikos kursai (Matricinė analizė, Algebrinė tiesinių operatorių analizė) arba ryškiai susiję su stochastiniu modeliavimu (Stochastiniai ekstremumai ir sumos, Daugiamatė statistinė analizė). Orientavimas į tikimybinio aparato taikymus būdingas ir siūlomos šioje programoje alternatyvoms (Eksperimento planavimas, Draudimo ir finansų matematikos modeliai, Sistemų stabilumas ir chaosas, Stochastinių sistemų modeliai, Aktuarijų matematika, Sprendimų priėmimo teorija). Keli siūlomi šioje programoje inžinerijos krypties dalykai (Skaitmeninis vaizdų apdorojimas, Netiesiniai dinaminiai modeliai) nedaro jos panašesne į „Technomatematika“.  

   VDU magistrantūros programoje „Taikomoji matematika” dėstomi iš esmės tik tikimybiniai bei statistiniai dalykai. Tokie yra privalomieji dalykai: Ekonometrika, Eksperimentų planavimas, Atsitiktinių procesų taikymas, Skaitmeniniai metodai ekonomikoje ir statistikoje, Draudos ir finansų matematiniai modeliai, Lauko eilutės, Rizikos analizė; pasirenkamieji dalykai: Masinio aptarnavimo teorija, Asimptotiniai metodai tikimybių teorijoje, Patikimumo teorija, Operacijų tyrimas ir lošimų teorija, Finansų rinkos ir investicijos, Optimizaciniai ekonominiai modeliai. Kiti, netikimybiniai dalykai, yra jau informatikos bei diskrečiosios matematikos sričių: Algoritmų sudėtingumo teorija, Elektroninė komercija, Modernios operacinės sistemos, Išskaidyti lygiagretūs skaičiavimai. Taigi ši programa vienareikšmiškai orientuota į matematikos taikymus ne technikoje, o sociologijoje, ekonomikoje, finansuose ir pan.

  Taigi naujoji „Technomatematikos” magistantūros studijų programa yra vienintelė tarp taikomosios matematikos antrosios pakopos programų Lietuvos universitetuose, orientuota į matematikos inžinerinius taikymus. Turėdami galvoje, kad tai sakytina ir apie pagrindinių studijų programą „Technomatematika“, galime teigti, kad ji labiausiai pritaikyta VGTU matematikams bakalaurams.