Programos anotacija

 

1. Programos tikslai:

Programos tikslas yra paruošti matematikos magistrą, kuris:
  
  • turi pakankamas savarankiškam tiriamajam darbui klasikinės bei taikomosios matematikos teorines žinias;
  • įvaldęs šiuolaikinius taikomosios matematikos metodus ir algoritmus, moka taikyti juos praktikoje, įgudęs juos kūrybiškai modifikuoti ir apibendrinti;
  • susipažinęs su savo specializavimosi taikomosios matematikos šakos naujausiomis mokslo teorijomis;
  • turi gilių žinių savo specializavimosi technikos klausimuose, sugeba bendradarbiauti su tos srities inžinieriais bei tyrėjais;
  • įgudęs efektyviai taikyti šiuolaikines informacines technologijas taikomosios matematikos uždaviniams spręsti;
  • įgudęs savarankiškai atlikti tyrimus, taikyti naujas teorijas, metodus ir algoritmus, analizuoti gautus tyrimo rezultatus;
  • sugeba spręsti netipinius uždavinius, aiškiai dėstyti bei interpretuoti gautus rezultatus specialistams bei neturinčiai specialaus paruošimo auditorijai.

Ši magistrantūros studijų programa yra „Technomatematikos“ pagrindinių studijų programos tęsinys, ji irgi orientuota į trijų sričių: matematikos, informatikos ir techninės disciplinos žinių bei metodų įsisavinimą. Kadangi tai bus gilesnės žinios ir aukštesnė kompetencija, lentelėje pateikiame šių skirtingų pakopų programų palyginamąją analizę
 

2. Išsilavinimo reikalavimai stojantiesiems

  
  • Išsilavinimas – matematikos arba informatikos bakalauras.
  • Studijų pagrindų dalykai: matematika (ne mažiau kaip 12 kr.), fizikos, mechanikos arba inžinerijos dalykai (4 kr.), informacinės technologijos (10 kr.).

 

3. Specialieji reikalavimai ir rekomendacijos

Specialiųjų reikalavimų nėra.
 

4. Studijų kalba ir kitos studijavimo sąlygos

Lietuvių kalba (visi dalykai).
 

5. Studijų turinys (aprašomas pagal švietimo ir mokslo ministro patvirtintus Nuosekliųjų studijų programų nuostatus)

Technomatematikos studijų programos magistratūros studijoms, teikiančioms matematikos magistro laipsnį, numatoma trukmė – dveji studijų metai po 40 savaičių. Tad iš viso – 80(5,5) kreditų arba 3640 darbo valandų.

6. Praktikos apibūdinimas

Pedagoginė praktika.  
 

7. Studijų pabaiga (baigiamasis darbas, egzaminų sistema)

Baigiamasis darbas.